گارانتی رضایت چیست؟

سامانه پیامکی رضوی کیفیت خدمات خود را با ذکر گارانتی رضایت بی قید و شرط در تمامی قراردادها تضمین می نماید. گارانتی رضایت یعنی چنانچه کاربری از سامانه یا سایر خدمات سامانه پیامکی رضوی اعلام نارضایتی کند می تواند ضمن فسخ قرارداد هزینه های پرداختی برای سرویس را به همراه مانده اعتبار خود دریافت کند.
گارانتی رضایت یک شعار تبلیغاتی نیست، پیشکشی است برای اثبات اینکه درسامانه پیامکی رضوی قلب ها برای کاربران می تپد.

ارسال دیدگاه